Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki

 

Z ważnych przyczyn sąd może usunąć wspólnika ze spółki na żądanie pozostałych wspólników. Pozew o wyłączenie wspólnika ma na celu rozwiązanie konfliktów wewnątrzkorporacyjnych oraz ochronę interesów spółki i jej wspólników.

W pozwie należy wykazać powody, dla których dany wspólnik powinien zostać wyłączony z udziału w spółce. Może to być np. naruszenie umowy spółki, brak lojalności, lub inne zachowania, które są sprzeczne z interesem spółki.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Nasza oferta

 

Specjalizująca się w prawie spółek Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje Klientom pełne wsparcie i opiekę prawną w postępowaniu o wyłączenie wspólnika. Pomagamy zabezpieczyć interesy wspólników i spółek w toku tych postępowań. Oferujemy przede wszystkim pomoc w odpowiednim uzasadnieniu pozwu o wyłączenie wspólnika ze spółki, co ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności powództwa.

W ramach powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki oferujemy:

  • mediacje w celu polubownego rozstrzygnięcia konfliktu
  • przygotowanie pozwu o wyłączenie
  • przygotowanie odpowiedniej uchwały o przejęciu udziałów wyłączonego wspólnika
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniu o wyłączenie wspólnika
  • reprezentację i zastępstwo procesowe wspólnika przeciw któremu wytoczono powództwo
  • przygotowanie pozwu o naprawienie szkody w przypadku bezskuteczności wyłączenia

 

Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki

 

Powództwo o wyłączenie wspólnika mogą wytoczyć tylko wszyscy pozostali wspólnicy, którzy razem posiadają udziały stanowiące więcej niż połowę kapitału zakładowego spółki. Umowa spółki może jednak przewidywać przyznanie takiego prawa również mniejszej liczbie wspólników, pod warunkiem, że ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

Po wyłączeniu wspólnika jego udziały muszą zostać przejęte przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu. Sąd, orzekając o wyłączeniu, wyznacza termin, w którym wyłączonemu wspólnikowi ma być zapłacona cena przejęcia wraz z odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu. Jeśli nie zostanie ona w terminie zapłacona albo złożona do depozytu sądowego, orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne. Wówczas wspólnik bezskutecznie wyłączony ma prawo żądać od pozywających naprawienia szkody.

Pozew składa się w wydziale gospodarczym właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od tego, czy wartość udziału wyłączanego wspólnika przekracza wartość 75 000 zł czy nie. Powództwo wytaczają wspólnicy przeciw wspólnikowi.

 

Zabezpieczenie interesów spółki

 

Co prawda po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu wyłączającego wspólnika ze spółki, jego wyłączenie uważać się będzie za dokonane z datą od dnia doręczenia mu pozwu w sprawie o wyłączenie, jednak nie wpływa to na ważność czynności, w których brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu. Dlatego w celu zabezpieczenia interesów spółki warto zasugerować sądowi zawieszenie pozwanego wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce na czas trwania procesu.

 

Doradztwo korporacyjne, prawnik spółek Warszawa

 

Pozew o wyłączenie wspólnika jest środkiem ostatecznym. Przepisy dopuszczają inne sposoby rozwiązywania sporów wewnątrzkorporacyjnych, takie jak mediacje, negocjacje lub inne formy polubownego rozstrzygania konfliktów. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki to skomplikowane i delikatne postępowanie prawne. Zawsze zaleca się skonsultowanie tego kroku z prawnikiem przed jego podjęciem, aby dokładnie zrozumieć prawa i obowiązki związane z wyłączeniem wspólnika oraz jego konsekwencje.